За конференци?ата

ВТОРА КОНФЕРЕНЦИ?А НА ТЕМА:
Предизвиците на транзици?а на семе?ните бизниси - 29 ?уни, Скоп?е
Основачот, наследникот, како до свеж капитал
Прва конференци?а 2015

Зошто ?а организираме конференци?ата?

Во светски силните економии, семе?ните компании се столб на економи?ата. Семе?ните бизниси во светот се пове?е напредуваат и од мали семе?ни фирми се развиваат во милионски бизниси. Дел од примерите се Wall Mart, Ford, Samsung, Carrefour Group, Wrigley Company... Од друга страна пак, статистиката вели дека 70% oд семе?ните бизниси пропа?аат или се продаваат по првата генераци?а.
Семе?ните бизниси се стожер на македонското стопанство. Секо?а компани?а во приватна сопственост се соочува со 70% веро?атност да пропадне по првата генераци?а сопственици, доколку не се професионализира на време. Како да ги избегнеме замките кои се закана приватните бизнисите? Токму тоа е клучното праша?ето на оваа конференци?а!

Конференци?ата е за Вас доколку ги имате следниве праша?а:

- Какви знае?а и вештини треба да посдуваат наследниците пред да го преземат управува?ето на компани?ата?
- Што треба како основачи да им пренесете на наследниците? Кои се правите чекори?
- Како да знаете кога е прав момент да го препуштите управува?ето на следната генераци?а?
- Што ако чувствувате дека треба да смените нешто во културата на компани?ата на ко?а на?големо вли?ание имал сопственикот? Како да изградите култура на компани?а ко?а ?е вли?ае позитивно на сите вработени? Како да ги инкорпорирате позитивните семе?ни вредности во компани?ата?
- Како да до?дете до свеж капитал за вашата следна инвестици?а? Кои се опциите?

Треба да до?дете на конференци?ата доколку сте:

- Основачи и сопственици на приватни компании
- Професионални мена?ери кои работат во семе?ни компании
- Наследници на компании
- Членови на семе?ни бизниси
- Сите кои сакаат да научат како да ?а надминат замката поради ко?а пропа?аат до 70% од бизисните – транзици?а на бизнисот на следна генераци?а

Дали темите на транзици?а на семе?на компани?а се за Вас?

Одговорот на праша?ето дали Вашиот бизнис е случа? на семе?на компани?а, дури и ако Вашето семе?ство не е директно вклучено е ДА. Секо?а компани?а во приватна сопственост се соочува со овие замки. Независно дали членови на семе?ството се во основачите на компани?ата, доа?а време кога бизнисот ко? сте го развивале со години треба да го подготвите за следно ниво на транзици?а. Како да бидете сигурни дека го оставате во вистински раце? Како да го подготвите Вашиот наследник? Дали сте сигурни кои знае?а и вештини треба да ги поседува? Дали знаете како основач какво е Вашето вли?ание на културата на компани?ата? Какви вредности промовирате? Како наследник, што да направите кога сакате да смените нешто во културата на компани?ата? Кога е Вашата улога? Кога е времето да започнете да размислувате на овие теми? Имате потреба од дополнително вложува?е во лу?е/опрема/процеси? Како да до?дете до дополнителни средства? Токму овие праша?а ?е ги одгатнеме, и ?е споделиме искуства од регионот релевантни за Вас.

Организатор на конференци?ата

Clear View BTC, лиценциран бизнис тренинг центар ко? ве?е 10 години им помага на компаниите да ги подобрат бизнис резултатите. На македонскиот пазар ексклузивно носи докажани светски методлогии за бизнис и лидерство и е офици?ален партнер на Adizes за Македони?а. Следе?ки ?а Adizes методологи?ата, многу компании кои започнале како семе?ни прераснаа во милионски бизниси.

Локаци?а на конференци?ата

М6 Едукативен Центар

Говорници

Своето учество го потврди?а:

Професор на Економскиот факултет во Оси?ек
John Doe

М-р Натали?а Пеки?

Дел од тимот ко? уште од 2011 година го организира Бизнис форумот ?Семе?ните компании – столб на економи?ата“ на балканските простори. Предава ?Семе?но претприемништво“ и ?Мена?мент на семе?ни компании“ на Економскиот факултет во Оси?ек и е консултант на многу семе?ни компании.

Генерален извршен директор на П.И. ?Витаминка“ А.Д Прилеп
John Doe

Г. Сашо Наумоски

На оваа функци?а е во време кога компани?ата се соочува со инвестиции во на?голем обем во сво?ата понова истори?а, како и разво? и иноваци?а на портфолиото со производи и сегментаци?а на пазарот. Член е на Надзорниот одбор на ?Комерци?ална банка“ АД Скоп?е.

Сопственик и генерален мена?ер на Алма–М
John Doe

Г. Муарем Муртезани

Сопственик и генерален мена?ер на Алма – М, успешно ?а води компани?ата 25 год. и 17 год. води ист бизнис во Косово, развива??и ги во водечки и препознатливи дистрибутивни ку?и. Клучот на сво?ата успешна бизнис приказна го споделува на голем бро? панелни дискусии и семинари.

Генерален мена?ер на Леов Компани
John Doe

Г. Златко Леов

Генерален мена?ер на Леов Компани, индустри?а за бо?лери и сончеви системи. Разво?от, извозот и збогатува?ето на палетата на производи ?а направи Леов Компани една од на?големите компании во Македони?а.

Дел од втората генераци?а во семе?ната компани?а Индустри Сервис
John Doe

Г. Филип Смилковски

Ве?е седум години е дел од втората генераци?а во семе?ната компани?а Индустри Сервис. Компани?ата е во угостителската де?ност, нуди outsourcing услуги, применува??и го business to business концептот во некои од на?големите и на?успешни странски компании во Македони?а.

Извршен директор на Инекс Дрим Хотели и претседател на ХОТАМ
John Doe

Г. Крсте Блажески

Извршен директор на Инекс Дрим Хотели и претседател на ХОТАМ. По дипломира?ето на Машинскиот факултет во Скоп?е во 1989 година., следните 15 години ги поминува во САД, каде што започнува сво? бизнис во областа на градежништво, транспорт и тргови?а со прехрана.

Оперативен мена?ер во семе?ната компани?а БЕЛА
John Doe

Г. Симон Ендровски

Оперативен мена?ер, втора генераци?а во семе?ната компани?а БЕЛА. По дипломира?ето почнува да работи како маркетинг мена?ер на БЕЛА. Откако е во компани?ата, продажбата на БЕЛА дво?но е зголемена, а негова главна цел како иден сопственик е да го пробие брендот на странските пазари.

Виш Инвестициски Советник
John Doe

Г. Виктор Мешков

Дел од инвестицискиот и пост-инвестицискиот тим на фонд мена?мент компаниите СЕАФ и СПМГ од 2009 година. Г-динот Мешков има широко искуство во областа на ревизи?ата, корпоративните финансии, реорганизаци?ата на компании, управува?ето со ризици, мена?мент консалтинг и стратегиски мена?мент.

Директор на Сектор за управува?е со ризици во Стопанска Банка АД Скоп?е
John Doe

Г. Де?ан Стаматов

Директор е на Секторот за управува?е со ризици во Стопанска Банка АД Скоп?е. Секо?дневните работни активности му се дирекно поврзани со кредитира?ето на малите и средните претпри?ати?а и како член на кредитното тело за Мали бизниси има над десетгодишно искуство во областа на финансира?е на малите бизниси.

Помошник Директор, Виш Банкар во Европска Банка за Обнова и Разво?
John Doe

Г. Владо Бо?а?иевски

Помошник Директор, Виш Банкар во Европска Банка за Обнова и Разво? (ЕБОР). Има пове?е од 15 години сеопфатно искуство во банкарството и директни инвестиции во приватни компании. Примарно е задолжен за банкарски проекти од секторите на агробизнис, производство и услуги, како и природн ресурси.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica